Partnerkapcsolat

Kiknek  hasznosítható ez az energia?

 • olyan szektorok, beruházók és üzemeltetők használhatják jól ki a THERMOWATT technológiáját, ahol a működés és működtetés nagy energiafogyasztással jár. Ilyenek a közintézmények, kórházak, nagy gyógyászati központok, termálfürdők, sportlétesítmények, data centerek, bevásárló központok, szennyvíz-telepek, iskolák, irodaházak.
 • a technológia olyan működési hőt is hasznosít, amely egyébként kárba veszne. Ilyen például a nagyvárosi metrókban és a termelő üzemekben keletkezett hő.
 • a technológia optimális felhasználói: nagy ingatlan beruházók és üzemeltetők, facility management cégek, önkormányzatok, közlekedési infrastruktúra beruházók, termelő üzemek

A cég tradicionális partnerei szakmai szervezetek, műszaki és környezetvédelmi szakemberek, valamint gép beszállítók, kivitelezők.

A THERMOWATT Kft. a hőforrás biztosítását a partnerekkel (szennyvízkezelő cégekkel, viziközmű társaságokkal) kötött hosszú távú szerződéseken keresztül garantálja.

 

Nemzetközi kapcsolatok

A Thermowatt Kft. a magyar piacon folytatott több, mint 10 éves eredményes tevékenysége során elegendő szakmai felkészültséget, tervezési és kivitelezési gyakorlatot, valamint bizalomépítő referenciát halmozott fel, hogy a siker reményében terjeszthesse ki tevékenységét az európai térségre.

A nemzetközi terjeszkedésnek fontos terepe a jelentős szakmai konferenciákon, kiállításokon való megjelenés és aktív részvétel. Ezek a fórumok adták a kiindulást a cég és energiatermelő eljárása széles körű megismertetésére. Ma számos európai, ázsiai, közel-keleti szakmai és üzleti szereplővel van a cégnek kapcsolata. Az amerikai, távol –keleti és az ausztrál piac is egyre nagyobb érdeklődő a szennyvíz- és hulladékhő hasznosítás technológiája iránt.

 

Adatvédelem

 

Adatkezelési tájékoztató

A THERMOWATT Energetikai és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

adatkezeléséhez

 

 1. Adatkezelő megnevezése

THERMOWATT Energetikai és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: THERMOWATT Kft.)

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Telefon: +36 (1) 302-4707

E-mail cím: info@thermowatt.hu

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Jelen adatkezelési tájékoztató közérthető formában rögzíti a THERMOWATT Kft. által alkalmazott azon adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek kizárólag a weboldalon (honlap: www.thermowatt.hu) keresztül történő kapcsolat felvételi és közzétételi tevékenységgel összefüggésben értelmezhetőek.

Az adatkezelés célja a THERMOWATT Kft. tevékenységi körébe tartozó ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel (információkérés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolattartás), számlázás, kapcsolattartási adatok kezelése, szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az érintett személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulásán, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatainak kezelésével érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A THERMOWATT Kft. törvényi kötelezés alapján a hatóságok részére –amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben ad ki.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre –beleértve annak valamennyi alkalmazottját– és a honlaphoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre, valamint a honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt személyes adatokra terjed ki.

Az THERMOWATT Kft., mint adatkezelő az ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel kapcsán az információkérés és az ajánlatkérés teljesítése körében a magánszemély neve, a címe, a telefonszáma és az e-mailcíme személyes adatait kezeli. Az adatkezelő a kezelt adatokat elektronikusan és papír alapon tárolja, és a információ nyújtását, illetve ajánlat nyújtását követő 12 hónap elteltével törli. 

Az adatkezelő a számlázás körében a jogszabályi előírások (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről, 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) alapján a magánszemély neve és a címe személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő a kezelt adatokat elektronikusan és papír alapon tárolja, és a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év elteltével törli. 

Az adatkezelő a kapcsolattartási adatok kezelése körében a THERMOWATT Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló jogi személyekkel kötött szerződései teljesítése, a kapcsolattartás, valamint a szerződésból eredő igényeinek érvényesítése érdekében a kapcsolattartó természetes személy nevét, telefonszámát, e-mail címét kezeli. Az adatkezelő a kezelt adatokat elektronikusan és papír alapon tárolja, és a jogi személlyel fennálló szerződéses jogviszonyának megszűnését követő 5 év elteltével törli.

Az adatkezelő a szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés körében természetes személy szerződő fél esetén a szerződés teljesítése érdekében a természetes személyek nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, adóazonosító jelét/adószámát, vállalkozói igazolványának számát, székhelyének, telephelyének címét, vállalkozói bankszámlájának számát, telefonszámát, e-mail címét kezeli. Az adatkezelő a kezelt adatokat elektronikusan és papír alapon tárolja, és a jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrzi, a szerződés megszűnését követő 5-25 év elteltével törli.

Az adatkezelő a panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés körében a panaszos nevét, címét, telefonszámát, a panasz bejelentésének dátumát és a bejelentés tárgyát kezeli. Az adatkezelő a kezelt adatokat elektronikusan és papír alapon tárolja, és a fenti adatokat tartalmazó, a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel összhangban 5 év elteltével törli.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a THERMOWATT Kft-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a THERMOWATT Kft. mely személyes adatait, milyen jogalapon, mely adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy a THERMOWATT Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, és személyes adatai milyen forrásból származnak,
 • a THERMOWATT Kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A TEHRMOWATT Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésre, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A THERMOWATT Kft. az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a THERMOWATT Kft. módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a THERMOWATT Kft. a kérést legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti a módosítást kérelmező személyt.

5.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a THERMOWATT Kft. korlátozza személyes adatai kezelését (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a THERMOWATT Kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

5.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az

adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a THERMOWATT Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli.

Ebben az esetben a THERMOWATT Kft-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.5. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a THERMOWATT Kft. 2. pontban megjelölt feladatainak végrehajtásához az adat már nem szükséges, különös tekintettel, ha a kapcsolattartási adatok körében az érintett munkaviszonya, egyéb munkavégzésre irányuló viszonya, betöltött tisztsége, amely kapcsolattartói minőségét, ezáltal az adatkezelést megalapozta, a jogi személynél megszűnt és jogszabály az adat további THERMOWATT Kft. általi kezelését nem teszi kötelezővé.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a THERMOWATT Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetve lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a THERMOWATT Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A THERMOWATT Kft. székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

A Bisnode nemzetközi szinten 1908 óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján és 1996 óta lehetőségek kapnak a vállalatok, hogy tanúsítvány formájában is megmutathassák partnereik számára, hogy elismert, hitelképes, megbízható vállalatok. A THERMOWATT Kft. 2014-ben kapta meg az AA minősítést, mellyel Magyarországon csupán a cégek 1,75%-a rendelkezik, ez is bizonyítja, hogy velünk az üzleti kapcsolat kialakításának a pénzügyi kockázata nagyon alacsony.